Statut Fundacji

STATUT
FUNDACJI „JESTEŚ KOBIETĄ. KAŻDEGO DNIA”
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§1

 

 1. Fundacja pod nazwą „JESTEŚ KOBIETĄ. KAŻDEGO DNIA”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: - Beatę Pilarek zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Magdalenę Archutowską, w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 55 m 9, akt notarialny Repetytorium A nr 7123/ 2020 w dniu 30.11.2020, na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna.


§2


Fundacja ma osobowość prawną.


§3


Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.


§4


Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy ds. zdrowia.


§5


Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.


§6

 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.
 3. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.


§7


Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.


§8


Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może ponadto zawierać znak Fundacji.


ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji


§9


Celami Fundacji są:

 

 1. Podniesienie wiedzy (wśród służb medycznych i pacjentek) w temacie diagnozowania, rozpoznania i leczenia chorób sromu, macicy, szyjki macicy, ze uwzględnieniem nowotworu sromu, macicy i szyjki macicy.
 2. Wszechstronne działanie na rzecz Kobiet z chorobami sromu, macicy, szyjki macicy.
 3. Prowadzenie Grup wsparcia dla kobiet oraz dla ich bliskich.


§10


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 • Tworzenie oraz koordynowanie działalności klubów, stowarzyszeń, grup wsparcia zrzeszających kobiety z chorobami sromu, macicy i szyjki macicy w całej Polsce.
 • Organizację szkoleń dotyczących chorób sromu, macicy i szyjki macicy (zapobieganie, rozpoznawanie, prowadzenie leczenia, prowadzenie opieki pooperacyjne/specjalistyczne opatrunki) dla lekarzy i pielęgniarek.
 • Tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy, reprezentuje interesy kobiet dotkniętych rakiem sromu, macicy i szyjki macicy.
 • Tworzenie spotkań, sympozjów na temat chorób sromu, macicy, szyjki macicy.
 • Tworzenie i wydawanie publikacji dotyczących chorób sromu, macicy i szyjki macicy (zapobieganie, rozpoznawanie, prowadzenie leczenia, prowadzenie opieki pooperacyjne/specjalistyczne opatrunki), publikacje dotyczące metod wsparcia i opieki dla kobiet dotkniętych chorobami sromu, macicy i szyjki macicy jak i dla ich bliskich.


§11


Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność zbieżną z celami Fundacji innych osób i instytucji.


ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji


§12


Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000 złotych oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.


§13


Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.


§14


Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. dotacji i subwencji oraz grantów;
 3. dochodów ze zbiórek;
 4. dochodów z majątku Fundacji;
 5. przeznaczenia 1 procentu podatku


§15

 

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko w wczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


ROZDZIAŁ IV
Władze i sposób zorganizowania fundacji
Organy Fundacji


§16

 

 1. Organami Fundacji są:
  • Zarząd Fundacji
  • Rada Fundacji
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia. Rada Fundacji


§17

 

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z minimum 3 członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Fundator.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady, a także ustanawia Wiceprzewodniczącego Rady.


§18

 

 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszonym na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Kworum potrzebne do podjęcia uchwał Rady Fundacji wynosi co najmniej członków Rady. W razie braku kworum organ zwołujący Radę Fundacji wyznacza kolejny termin nie wcześniej niż na następny dzień, w którym podczas obrad wymóg kworum nie obowiązuje.


§19


Do zadań Rady należy w szczególności:

 

 1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 3. Wytyczanie głównych kierunk w działalności Fundacji.
 4. Nadzór nad działalnością Fundacji.


§20


Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokument w dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.


§21


Zarząd Fundacji

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób powoływanych na pięcioletnią kadencję. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Fundator.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż dwie kadencje.
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczeg lni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.


§22

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • Uchwalanie rocznych plan w działania Fundacji oraz plan w finansowych;
  • Uchwalanie regulaminów;
  • Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  • Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środk w na wynagrodzenia pracownik w Fundacji;
  • Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów;
  • Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  • Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocnik w do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd, co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.


ROZDZIAŁ V
Sposób Reprezentacji


§23

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracownik w oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.


ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu


§24


Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.


§25


Zmiany statutu nie mogą dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.


ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
Połączenie z inną fundacją, tworzenie oddziałów


§26

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
 4. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.


§27


W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji Likwidacja Fundacji


§28

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidator w Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.


§29


Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


§30


Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.


§31


Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.


§32


Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.


Warszawa, dn. 10.02.2021
Beata Pilarek

Pliki do pobrania